B P W  R e g l e m e n t

1. Missie en doelstelling

1.1. Missie

a)  BPW is een internationaal netwerk van vrouwen die professioneel actief zijn, in het bedrijfsleven of op een andere wijze. Het ondersteunt het professionele, zakelijke en leidinggevende potentieel van vrouwen door vaardigheden te ontwikkelen, door te netwerken, door bijstand en begeleiding te verlenen over de hele wereld.

b)  BPW staat open voor geëngageerde vrouwen met een open geest die professioneel actief zijn en de doelstellingen van BPW onderschrijven.

c)  BPW moedigt vrouwen aan om zich professioneel te ontwikkelen, leidinggevende posities in te nemen en actief te netwerken.

1.2. Doel

BPW International streeft ernaar om ondernemende en professioneel actieve vrouwen in alle delen van de wereld te verenigen om

a) te ijveren voor vrouwen
– huneconomischeonafhankelijkheid
– hun gelijke kansen en vertegenwoordiging in het economische, civiele en politieke leven

b)  vrouwen van alle leeftijden aan te moedigen en te steunen om
– hunprofessioneelenleiderschapspotentieelteontwikkelen
– levenslangkennisenvaardighedenteverwerven
– hun capaciteiten ten dienste te stellen van anderen, zowel lokaal, nationaal als internationaal

c)  te pleiten voor
– deeliminatievanelkevormvandiscriminatievanvrouwen
– mensenrechtenenhetgebruikvangendergevoeligeuitgangspunten

d)  zich in te zetten voor
– wereldwijdenetwerkvormingensamenwerkingtussenondernemende en professioneel actieve vrouwen

– non-profitprojectendievrouwenhelpenomeconomische zelfstandigheid te verwerven zodat zij hun visie kunnen uiteenzetten bij internationale organisaties en overheidsdiensten, bij bedrijven, regeringen alsook in het maatschappelijk middenveld.

page1image25314240 

2. Wie kan lid worden ? Aanwervingsprocedure

2.1.  De maximum leeftijd voor toetreding is 55 jaar.

2.2.  Een genodigde kan slechts kandidaat-lid worden na het indienen van een CV met motivatie van kandidaatstelling aan het bestuur. De CV wordt naar alle clubleden verstuurd. Elk lid heeft het recht om, binnen 1 maand een gemotiveerd bezwaar in te dienen.

2.3.  Indien dit gebeurt zal het bestuur ism het betrokken lid overleggen over het al dan niet verderzetten van de kandidaatstelling.

2.4.  Pas na goedkeuring van het CV wordt men kandidaat-lid.

2.5.  Het bestuur beslist vervolgens over haar definitieve toetreding en brengt hiervan zowel het kandidaat-lid, de clubleden en het nationaal bestuur op de hoogte

3. Samenstelling en werking van de club

3.1.  De leden van een club zijn voor 75% professioneel actief.

3.2.  Een club heeft minstens 15 leden om een volwaardige BPW club te zijn.

3.3.  Van de leden wordt 70 % aanwezigheid op jaarbasis verwacht.

3.4.  Een club heeft 10 ledenvergaderingen per jaar, waarvan 8 statutaire vergaderingen, een Algemene Vergadering (georganiseerd door BPW Nationaal) en het FVHL (georganiseerd volgens punt 6.1.2).

3.5.  Bijkomende vergaderingen of activiteiten kunnen uiteraard, maar vallen niet onder de punten 3.3 en 3.4

3.6.  Een BPW werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het kalenderjaar.

3.7.  Een lid kan voor persoonlijke redenen 2x voor één jaar geheel of gedeeltelijk afwezig blijven.

Het bestuur bepaalt de bijdrage die dit lid betaalt, rekening houdend met de internationale en nationale bijdragen. Zij blijft dus lid van de club en wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten. Indien toch aanwezig, betaalt zij de daaraan verbonden kosten, vastgesteld door het bestuur (maaltijd, spreker...).

4. Ledenbijdrage

4.1. Het clubbestuur bepaalt de prijs voor het lidmaatschap. Doch hierin moeten zeker begrepen zijn :

 • de bijdragen voor BPW Nationaal,

 • de prijs voor deelname aan de AV

 • de prijs voor deelname aan het FVHL.

4.2.  Het gedeelte voor BPW Nationaal omvat de bijdragen voor BPW Internationaal, BPW Europa en BPW Nationaal. Deze bijdrage wordt pas in rekening gebracht op het einde van het jaar waarop het van toepassing is. Het wordt berekend op basis van het aantal leden op 31 december van het jaar yy en dient door de club betaald te worden aan BPW Nationaal vóór 15 januari van het jaar (yy+1).

4.3.  Leden onder de 35 jaar behoren tot Young BPW en betalen een verminderde nationale bijdrage.page2image25339456 page2image25339840 page2image25339648

5. Ontslag

5.1.  Ontslag door een clublid : een lid kan op elk moment beslissen de club te verlaten.

5.2.  Ontslagprocedure ingezet door het bestuur : het bestuur kan een ontslagprocedure inzetten om volgende redenen :

           • Wanbetaling

           • Stopzetting van een club


5.3. Financiele afhandeling bij ontslag/stopzetting

 • Een ontslagnemend lid kan geen aanspraak maken op terugbetaling van het lidgeld. De nog verschuldigde bedragen dienen onmiddellijk te worden vereffend. Conform art. 4/4.2 dient hierbij rekening te worden gehouden met het nog te innen bedrag voor BPW Nationaal voor het lopend kalenderjaar.

 • Bij stopzetting van een club dient de club de bijdragen voor BPW Nationaal (art.4/4.2) voor het lopende jaar te betalen. Dit wordt berekend volgens het aantal clubleden op het ogenblik van de opheffing van de club.

6. Het clubbestuur

6.1. Verantwoordelijkheden van het bestuur

 • Het clubestuur moedigt de leden aan om deel te nemen aan :

  • Het Feest van het Licht in maart (inbegrepen in het lidgeld)

  • De Algemene Vergadering in oktober (inbegrepen in het lidgeld)

  • Internationale en Europese BPW-congressen

  • Evenementen georganiseerd door andere BPW-clubs

 • Iedere club organiseert volgens een beurtsysteem het Feest van het Licht voor alle leden van alle clubs. Dit gaat door in de maand maart.

 • Mailadressen van leden mogen niet misbruikt worden voor commerciële of politieke doeleinden, of andere niet-BPW activiteiten, tenzij na goedkeuring van de voorzitter.

 • Het bestuur engageert zich om jonge leden aan te trekken. Er zou moeten gestreefd worden naar 4 nieuwe leden per jaar.page3image25342912  

 • Het bestuur stelt 2 commissarissen aan voor 3 jaar om de jaarrekeningen te controleren. Eén commissaris is lid van het bestuur (behalve voorzitter en penningmeester) en één lid wordt gekozen uit de leden. De naam van de commissarissen wordt doorgegeven aan de leden van de club en het nationaal bestuur.

 • RIA : elke club is verplicht het RIA-systeem te gebruiken voor de ledenadministratie en de boekhouding. De financiele verslagen en de aanwezigheden op de vergaderingen worden via dit programma opgemaakt.

 • Jaarlijks wordt een financieel verslag opgemaakt, dat samen met de boekhoudkundige verrichtingen ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de commisarissen. Het goedgekeurde financieel verslag wordt aan de leden gepresenteerd tijdens een ledenvergadering van de betreffende club.

6.2. Samenstelling van het bestuur

 • Het bestuur van de club bestaat uit de past-voorzitter plus 5 verkozen leden met volgende functies :

  • Voorzitter

  • Secretaris

  • Penningmeester

  • Verantwoordelijke ledenbeheer

  • Verantwoordelijke Social media & PR

 • De bestuursleden blijven 3 jaar in functie, met uitzondering van de past- voorzitter. Zij kan, in deze functie en indien ze dit wenst, het bestuur na 1 jaar verlaten.

 • Een bestuurslid mag maximaal 2 termijnen in het bestuur zetelen, met uitzondering van de past-voorzitter (zie 6.2.2.)

6.3. Verkiezingen clubbestuur

 • Er zijn 5 leden te kiezen.

 • Alle bestuursleden zijn uittredend. De verkiezingen gaan door in

  november, zodat het nieuw bestuur in januari kan starten.

 • Het nieuwe bestuur wordt verkozen door eenvoudige meerderheid tijdens een geheime stemming die minstens 65% van de leden vertegenwoordigt.

 • Elk lid heeft 1 stemmandaat en kan zijn stem uitbrengen tijdens de vergadering (van november) of kan, bij afwezigheid, zijn stembrief onder gesloten envelop (laten) bezorgen aan het bestuur.

 • De functies worden verdeeld onder de 5 leden met de meeste voorkeurstemmen rekening houdend met hun eigen voorkeuren en bekwaamheden.

 • De nieuwe voorzitter moet reeds een bestuursfunctie hebben uitgeoefend, in het eigen of het nationaal bestuur.

 • Het aanvaarden van een bestuursfunctie is een logisch gevolg van het BPW-lidmaatschap -en engagement. Doch indien een verkozene door omstandigheden haar mandaat moet weigeren, wordt de volgende persoon op de lijst volgens stemmenaantal aangesproken.

 • Zijn niet verkiesbaar :

  • Leden die reeds 2 opeenvolgende termijnen in het bestuur zetelden

  • Leden die een bestuursfunctie bekleden bij BPW Nationaal

  • De toekomstige past-voorzitter

 • Het stembiljet

  • De niet-verkiesbare leden worden aangeduid op de stemlijst.

  • Er is een duidelijk onderscheid tussen leden met een leeftijd hoger en lager dan de gemiddelde clubleeftijd zijn.

 • Hoe geldig stemmen?

            Het kiezen gebeurt door 5 namen aan te kruisen van verkiesbare leden waarvan :

                   –  minstens 2 namen in beide leeftijdscategorieën (dus 2 stemmen voor leden hoger en 2 stemmen voor leden onder de gemiddelde

                      leeftijd – de 3de stem is vrij te kiezen)

                   –  1 stem gaat naar een lid van het huidige bestuur. Samen met de pastvoorzitter zorgen zij voor de continuiteit van het bestuur van

                     de club.

De stemmen worden geteld door de bestuursleden en de stembiljetten worden bewaard. De namen en functies van het bestuur worden     doorgegeven aan het nationaal bestuur en de wijzigingen worden aangebracht in de RIA. Het nieuwe bestuur wordt aan de leden voorgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering.​​​​​​​​​​​​​​
image-372714-Afbeelding1-45c48.jpg

B P W  R U L E S